حضور در سرویس کتاب گوگل

کتاب الکترونیک؛ دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: Google Books
حضور انتشارات اوراسیا در سرویس گوگل بوکز ( books.google.com )

کتاب الکترونیک گوگل بوکز #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
گوگل بوکز #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

حضور در بازار کتاب های الکترونیکی فارسی زبان

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: Fidibo

مطالعه ایبوک های انتشارات اوراسیا از طریق اپلیکیشن های فارسی زبان: اپ فیدیبو

کتاب الکترونیک ایران #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
ایران #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

حضور در بازار کتاب الکترونیک فرانسه

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: Vivlio

حضور انتشارات اوراسیا در بازار ایبوک فرانسه : Vivlio

کتاب الکترونیک فرانسه #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
فرانسه #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

حضور در بازار کتاب الکترونیک کانادا، هلند و بلژیک

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: Kobo

حضور انتشارات اوراسیا در بازار ایبوک کانادا، هلند و بلژیک : Kobo

کتاب الکترونیک کانادا هلند بلژیک #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
کانادا هلند بلژیک #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

حضور در بازار کانادا

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: Indigo

حضور انتشارات اوراسیا در بازار ایبوک کانادا : Indigo

کتاب الکترونیک کانادا #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
کانادا #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

حضور در بازار کتاب الکترونیک آلمان

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: Boekhandel

حضور انتشارات اوراسیا در بازار ایبوک آلمان : standaard boekhandel

کتاب الکترونیک آلمان #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
آلمان #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

حضور در بازار هلند

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: Bol

حضور انتشارات اوراسیا در بازار ایبوک هلند : Bol

کتاب الکترونیک هلند #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
هلند #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

حضور در بازار کتاب الکترونیک آمریکا

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: SCRIBD

حضور انتشارات اوراسیا در بازار ایبوک آمریکا : SCRIBD

کتاب الکترونیک آمریکا #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
آمریکا #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

حضور در بازار ژاپن و چین

دسترسی به E-Bookهای انتشارات اوراسیا: RAKUTEN

حضور انتشارات اوراسیا در بازار ایبوک ژاپن و چین: RAKUTEN

کتاب الکترونیک ژاپن چین #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا
کتاب الکترونیک ژاپن و چین #چاپ کتاب #انتشارات اوراسیا

  • ایبوک های (E-book، E-pub) انتشارات اوراسیا ضمن انتشار در بازارهای ایبوک داخلی و بازارهای ایبوک بین المللی، در سرویس کتابخانه ای اتحادیه اروپا نیز ایندکس می گردند. جهت اطلاع از این سرویس، شما می توانید بخش مراکز پخش و سرویس کتابخانه ای اتحادیه اروپا را مطالعه نمایید.
  • کتاب های صوتی انتشارات اوراسیا در اپلیکیشن های داخلی و اپلیکیشن های بین المللی کتاب صوتی و پادکست ایندکس می گردند که جهت اطلاع از اپلیکیشن ها و گستره بازارهای عضو انتشارات اوراسیا، شما می توانید بخش مراکز پخش و ایندکس کتاب صوتی را دنبال نمایید.